Sigurnosni uređaji

     Sigurnosni uređaji su bitan elemenat u kućnoj i industrijskoj automatici. Postoji više vrsta sigurnosnih uređaja.

Foto ćelije

     Foto ćelije pripadaju klasi sigurnosnih uređaja i njihova je uloga davanje signala centrali kada je kompromitovan slobodan potez uređaja tj. kada se na putu automatskom uređaju nalazi prepreka. Foto ćelije su uglavnom NC (normaly closed - normalno zatvoren) ne-naponski relejni kontakt i njihov izlaz je u kratkom spoju sve dok se ne pojavi prepreka na radnom potezu uređaja. Kada se to dogodi relejni kontakt se otvara i to je jasan signal centrali da je potrebno zaustaviti uređaj u jednom ili u oba smera kretanja i ne dozvoliti ponovno pokretanje uređaja dok se ne ukloni prepreka. 

     Sigurnosni protokoli su opisani u nisko-naponskim direktivama. U praksi primenjeno na recimo segmentnim vratima to izgleda ovako. U centrali se foto ćelijama može dodeliti scenario da kada su okinute tj. postoji prepreka na radnom potezu uređaja, sama segmentna vrata se u prvom slučaju ne smeju zatvoriti a mogu se otvoriti, u drugom slučaju ne smeju se ni otvarati ni zatvarati i u trećem slučaju ne smeju se zatvoriti već se smeju samo otvoriti 10-tak centimetara. Time se ljudi i objekti štite od udara.

     Još jedan aspekt  sigurnosti vezan za foto ćelije je da kada su aktivirane tj. kada je prepreka na radnom potezu uređaja nije moguće dati komandu uređaju. Centrala prvo proverava sigurnosne uređaje (jedan od njih su i foto ćelije) i ako nije data saglasnost a u zavisnosti od postavljenog scenarija,  nije moguće pokrenuti, recimo, vrata u smeru zatvaranja ili uopšte sve dok se ne ukloni prepreka. Takav korak je vidljiv na centrali u smislu da nije aktivna LED dioda koja opisuje taj ulaz. 

      Automatskom uređaju nije dozvoljeno kretanje u jednom ili oba smera sve dok se ne ostvari uslov da je zatvoren  sigurnosni ulaz foto ćelije (koji kod nekih uređaja može biti normalno zatvoren, normalno otvoren ili 8,2KΩ). Ulaz se može prespojiti kratko-spojnikom i time "prevariti" centrala. Šta se onda dešava sa uređajem kada naiđe na prepreku. Kao sledeći sigurnosni protokol uspostavljen je amper-metrijski senzor koji radi na sledeći način.

Amper-metrijski senzor  

          Amper-metrijski senzor meri promene potrošnje struje kroz motor, pa ako se desi nagla promena potrošnje struje uređaj to takođe vidi kao prepreku na radnom potezu i zaustavlja kretanje ili vrši kratko-trajnu promenu smera kretanja,  sve u zavisnosti od toga kako je podešen. Ta funkcija se u centrali naziva osetljivost uređaja i podesiva je od minimalne do maksimalne osetljivosti pa čak je na pojedinim uređajima moguće i potpuno isključiti (što se naravno nikad ne preporučuje). Ponekad je potrebno manuelno pokrenuti uređaj bez obzira na to što nisu ispunjeni svi sigurnosni protokoli i to se postiže u "dead-man mod"-u centrale. U navedenom modu neophodan uslov je prisustvo čoveka i konstantno nadgledanje oblasti kretanja uređaja.

Sigurnosni ulaz "Safety" - Sve stop

     Na pojedinim često složenijim centralama prisutan je i sve-stop sigunosni ulaz kao prvi ulaz koji se proverava i koji  u stvari signalizira centrali da li joj je dozvoljena bilo kakva funkcija. Kada se aktivira ovaj ulaz centrali nije dozvoljena nijedna radnja, ne proveraju se ostali sigurnosni uređaji, nije dozvoljen rulni mod niti pokretanje bilo koje procedure. Ovaj ulaz se koristi za blokiranje uređaja i dok se ponovo ne uspostavi uslov kompletan uređaj nije aktivan.

Prekidači sajle

     Kod segmentnih vrata motor preko osovine prenosi kretanje na sajlu i time podiže ili spušta vrata. Sajle se vezuju za najniži panel sa obe strane pa bi pucanje jedne ili obe sajle moglo dovesti do potencijalno opasne situacije za ljude i objekte. Ako bi se to dogodilo mora se reči centrali da ne sme pokrenuti motor da ne bi jos više pogoršala situaciju. To se signalizira prekidačima sajle i odgovarajučim kodom na displeju centrale.   

Krajnji prekidači

     Krajnji prekidači su NC - normalno zatvoreni prekidači koji uređaju kažu gde su mu krajnje granice. To su položaji potpuno otvoren i potpuno zatvoren. ima ih više vrsta: Mehanički - mikro-prekidači koji budu "nagaženi" mehaničkim stoperima ili bregastom osovinom koja pokreče elektro-motorom. Magnetni - reed releji koji se aktiviraju prilaskom stalnog magneta i signaliziraju centrali da je dostignuta kranja tačka u jednom ili drugom smeru. Indukcioni prekidači - Napajani indukcioni element koji sa prilaskom metale površine menja stanje izlaza i javlja centrali da je dostignuta krajnja tačka.  

 

 

 

 

error: Content is protected !!